Prof. dr BRANKO MORAIT PRAKTIKUM IZ OBLIGACIONOG PRAVA (Prečišćeni tekst Zakona o obligacionim odnosima sa sudskom praksom)   I VAŽENJE ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA U REPUBLICI SRPSKOJ   IZVORI OBLIGACIONOG PRAVA Pod izvorima obligacionog prava podrazumjevaju se formalni izvori u kojima su od strane nadležnih organa i na legitiman način utvrđena pravila (norme) obligacionog prava. […]

Read More

Проф. др Бранко Мораит   ЗБИРКА РАДОВА 40 година наставно-научног дјеловања   ПРЕДГОВОР Збирком текстова коју даје на увид јавности аутор жели обиљежити четрдест година наставно-научног рада на предмету Облигационо право на универзитетским студијама права. Овим ретроспективним избором желим изразити захвалност сретним околностима које су ме навеле да се бавим научно-наставним радом у обла- сти […]

Read More

Проф.др Бранко Мораит, судија Суда Босне и Херцеговине   НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ВРИЈЕДНОСТИ И ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО   Р е з и м е У чланку се преиспитује концепт нематеријалних вриједности којима облигационо право признаје заштиту и стварне могућности њиховог материјалног вредновања. Данас су владајућа два приступа: традиционални, познат као субјективна концепција нематеријалне штете подразумијева настанак повреде, трпљење […]

Read More

Prof.dr Branko Morait, Sudija Suda Bosne i Hercegovine   ARBITRAŽNO RJEŠAVANJE SPOROVA U BOSNI I HERCEGOVINI   Sažetak: Arbitražno rješavanje sporova proizilazi iz načela autonomije volje ugovornih strana u privatno-pravnim, obligacionim ugovorima. Bosna i Hercegovina ima relativno dugu normativnu tradiciju institucionalne arbitraže. U ovom radu smo referisali osnovna pitanja konstituisanja, organizovanja, nadležnosti i postupanja Arbitraže […]

Read More

Dr Branko Morait, sudija Suda BiH   Ujednačavanje sudske prakse u građanskim stvarima u BiH   U v o d   Prema mišljenju pojedinih pravnih teoretičara, sudska praksa jeste izvor prava, jer svojom interpretacijom i primjenom pravnih propisa konkretne pravne probleme zatvara.[1] Osim toga, sudska praksa, u slučaju postojanja pravnih praznina, popunjava pravne praznine suđenjem […]

Read More

Др Бранко Мораит, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бања Луци   KODIFIKACIJA GRAĐANSKOG PRAVA   Кључне ријечи: кодификација, закон, систем норми, садржај закона, субјекти облигационих односа, заштита потрошача   Велике кодификације правних норми, у које спадају и велики кодекси на пољу облигација, па тако и југословенски Закон о облигационим односима из 1978. године са […]

Read More

Prof.dr Branko Morait sudija Suda Bosne i Hercegovine     PRAVA LIČNOSTI I MEDIJSKE SLOBODE   Apstrakt Tranzicioni hod u postjugoslovenskim državama kritički socijalni istraživači ocjenjuju kao hod po mukama kroz trnje turbokapitalizma, vulgarne demokratije i političke nekulture ka zvijezdama istinske demokratije i države blagostanja. Na tom putu demokratski eksperti su predložili promociju slobode mas-medija […]

Read More

Prof. dr Branko Morait   REFORMISANJE GRAĐANSKOG PROCESNOG ZAKONODAVSTVA U BIH UVOĐENJEM AKUZATORSKOG PRINCIPA SUĐENJA   Apstrakt: Posljednja reforma procesnog zakonodavstva, kako krivičnog tako i građanskog, uvela je akuzatorski princip kroz načela i pravila. Na taj način je promijenjen tradicionalni sistem procesnog pravosuđa tako što su u njegovu strukturu ugrađena procesna načela i pravila anglosaksonskog, […]

Read More

Проф.др Бранко Мораит   КОДИФИКОВАЊЕ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ   Р е з и м е У раду се обрађује питање кодификовања грађанског права на подручју Републике Српске. Аутор слиједи препоруке и закључке упућене члановима Удружења правника Републике српске на Деветим октобарским правничким данима о подстицају размишљањима која иду у правцу реализације идеје кодификовања […]

Read More