BIOGRAFIJA

Prof. dr Branko Morait

Branko Morait, rođen je 02.02.1950. godine u Banja Luci.

U rodnom gradu završava osnovnu školu i Gimnaziju, studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a magistarske i doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gdje doktorira 28. juna 1985. godine stekavši naučni stepen doktora pravnih nauka.

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  radio je   u preduzeću „Bosnalijek“ Sarajevo od 05.02.1973. godine do 28.04.1975. godine na radnom mjestu pripravnik-dipl.pravnik, pravni referent i samostalni pravni referent radeći  na pravnim poslovima u privredi.

Od osnivanja Pravnog fakulteta u Banja Luci, počev od 11.05. 1976. do 07.05. 2002. radi na ovoj visokoškolskoj ustanovi prešavši sve stepenike akademske karijere, od asistenta pripravnika (1976.), docenta (1982.), vanrednog profesora (29.05.1989.) do redovnog profesora (1998). Izabran je za redovnog profesora 30.03.1998. godine (Rješenje broj: 249/98 od 30.03.1998. godine, potvrđeno Odlukom o davanju saglasnosti na odluku Nastavno naučnog vijeća, broj:05-160/98 od 31.03.1998. godine.). Šef je katedre građansko-pravnih nauka i rukovodilac je postidplomskog magistarskog studija Građanskog prava.

Od 08. 05. 2002. godine sudija je Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

Odlukom Visokog predstavnika imenovan je za dodatnog člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (imenovani u prelaznom periodu do 31.decembra 2003. godine) prvog saziva VSTV BiH.

U školskoj 2005/2006 na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli izvodio je nastavu na predmetu Porodično pravo.

U školskoj 2006/2007. godini izvodio je nastavu iz predmeta Obligaciono pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

Bio je predavač je na postdiplomskom studiju građansko-pravnih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli u školskoj 2006/07 godini.

Predavao je Obligaciono pravo u zimskom semestru školskoj 2008/2009 i 2012/2013 godini, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama. Član je Foruma za građansko pravo jugoistočne Evrope iz Bosne i Hercegovine –Republike Srpske.

Do sada objavio preko stotinu naučnih i stručnih radova i četrnaest knjiga. Učesnik  brojnih domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih skupova na kojima je najčešće izlagao kao referent.

Radio je kao član radne grupe Ministarstva za urbanizam, stambene i komunalne poslove Republike Srpske u izradi zakonskog projekta privatizacije i otkupa stanova. Rukovodio je radnom grupom Ministarstva pravde Republike Srpske za izradu Nacrta Zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske. Član je  redakcija nekoliko stručnih i naučnih pravnih časopisa.