BIBLIOGRAFIJA

dr Branko Morait,redovni profesor
Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci

SPISAK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA
(BIBLIOGRAFIJA)

 1. AKADEMSKI RADOVI:
 1. Morait, B.: “Načela jugoslovenskog obligacionog prava od posebnog značaja za društvena pravna lica”, magistarski rad odbranjen 8.2.1980. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu pred Komisijom u sastavu: prof. dr Ljubiša Milošević, prof. dr Karolj Đetvai i prof. dr Marija Vučković-Radovanović, neobjavljen, šapirografisano, str. 227.
 2. Morait, B.: “Funkcija ugovora u stambenoj oblasti u uslovima postojanja društvene svojine i prava svojine na stanovima” – doktorska disertacija. Odbranjena 28. juna 1985. godine pred Komisijom u sastavu: prof. dr Ljubiša Milošević, prof. dr Borivoj Starović, prof. dr Marija Vučković na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1986. godine, neobjavljen, šapirografisano,

II- K NJ I G E

UDŽBENICI

 • Morait, B.: Obligaciono pravo. Praktikum za vežbe i materijal za ispite. Recenzent: Dr Ljiljana Obradović, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, urednik Branko Perić, Izdavač: Društvo pravnika opštine Teslić, Za izdavača: Nenad Kovačević, Lektura i korektura: Branko Perić, Štampa: Štamparija “Neli”, Teslić, 1993. godine, str. 83; 29 cm.
 • Morait, B.: Obligaciono pravo, knjiga prva, Banja Luka, 1997.g., Izdavač “Atlantik bb”, str. 362; 24 cm.
 • Morait, B.: Obligaciono pravo, knjiga druga, Banja Luka, 1999. god., “Atlantik”, str. 217.
 • Morait, B.: Obligaciono pravo, knjiga prva, drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Banja Luka, 2007. godine, Grafopapir, Banja Luka
 • Morait, B., Obligaciono pravo, knjiga druga (vanugovorni obligacioni odnosi), Banja Luka, 2007. godine, Grafopapir, Banja Luka
 • Morait, B., Obligaciono pravo, (knjiga prva-Obligacije i ugovori-, knjiga druga-Vanugovorni obligacioni odnosi), Banja Luka, 2010, „Komesgrafika“, Banja Luka

M O N O G R A F I J E

 • Morait, B.: Ugovor o korišćenju stana i stanarsko pravo”, Monografija, Izdavač: Pravni fakultet u Banja Luci, štampa “Bratstvo” Bihać, mart 1988. g. tiraž 500 primjeraka.
 • Morait, B.: “Stambeni ugovori”-zakonodavstvo, teorija, sudska i poslovno-pravna praksa-Izdavač: “Službeni list SRBiH”, Sarajevo, 1990.g., recenzent dr Ilija Babić, Štampa: “Dom štampe”, Zenica, Tiraž 1.000 primjeraka. Štampanje završeno u avgustu 1990. godine, str. 192, 20 cm.

KOMENTARI

 1. Morait, B., Porodično pravo (Porodični zakon sa predgovorom, registrom pojmova i dopunski izvori porodičnog prava; Banja Luka, 2004. godine, „Grafopapir d.o.o.“ Banja Luka
 2. Morait,B./Bikić,A., Objašnjenja uz Nacrt zakona o obligacionim odnosima, Sarajevo, maja 2006., str. 266.

ZBIRKE RADOVA

 1. Morait, B. i dr: “Pravni aspekti Dejtonskog sporazuma”-Ekom, Banja Luka 1996.g., str. 206 (u knjizi autor poglavlja pod naslovom: “Prava izbjeglica i raseljenih lica prema Dejtonskom sporazumu i Pariškom mirovnom ugovoru”, str. 41-88, 1997. godina.
 2. Morait, B. Zbirka radova-40 godina nastavno-naučnog djelovanja, Banja Luka, 2016. godina, JU Službeni glasnik Republike Srpske, tiraž 150 primjeraka, 272 str. 25 cm

III-   NAUČNI RADOVI:

 1. Morait, B.: “Presjek istraživanja sudske prakse u brakorazvodnim stvarima”, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, broj II/78, str. 141-169.
 2. Morait, B.: “O pravnoj prirodi samoupravnih sporazuma”, Pravna misao, Sarajevo, broj 3-4/1978, str. 167-188.
 3. Morait, B.: “Koncepcija jedinstva obligacionog prava”, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, broj III/1979, str. 151-169, 1980. godina.
 4. Morait, B.: “Prilog pojmovnom (pravno-teorijskom) razgraničenju samoupravnog sporazuma i obligacionog ugovora”, Advokatura BiH, 1/1980, str. 12-20.
 5. Morait, B.: “Načelo saradnje u obligacionim odnosima”, Pravna misao, 3-4/1980. g., str. 37-49.
 6. Morait, B.: “Razvoj i karakteristike društvenih pravnih lica, ravnopravnih subjekata obligacionih odnosa, u našem pravnom sistemu”, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, broj IV/1980, str. 79-90, 1981. godina.
 7. Morait, B.: “Pluralizam ovlašćenja na sredstvima u društvenoj svojini u ZUR-u i monizam u Zakonu o obligacionim odnosima”, Advokatura BiH, broj 24-26/oktobar 1980-juni 1981. godine.
 8. Morait, B.: “Prilog pravno teorijskom posmatranju društvene svojine samoupravnog socijalističkog društva”, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, str. 105-123 .
 9. Morait, B.: “Prilog pravno teorijskom posmatranju društvene svojine samoupravnog socijalističkog društva”, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, broj VI/1982., str. 41-51, 1983. godine.
 10. Morait, B.: “Zaštita društvene svojine prilikom zasnivanja obligacionih odnosa”, Advokatura BiH, broj 33-36/1983, str. 40-47, 1984. godine.
 11. Morait, B.: “Pravni instrumenti prometa društvenih sredstava”, Naša zakonitost, 4/1984. g., str. 414-46.
 12. Morait, B.: “O pravnoj prirodi stanarskog prava”, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, broj VIII/1984, str. 37-53.
 13. Morait, B.: “Zakonodavčeva kritika ugovora o korišćenju stana”, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, broj X/1986. g., str. 51-59.
 14. Morait, B.: “Normativni značaj i praktična primjena zahtjeva da se ukloni opasnost štete”, Pravni život, Beograd, broj 8-9/1986.godine, 1987. g.
 15. Morait, B.: “Građansko-pravne tužbe i ekološka (imisiona) zaštita, Pravna misao, Sarajevo, 3-4/1987. godine.
 16. Morait, B.: “Odgovornost za skrivene mane kod kupovnog komisiona”, Privreda i pravo, 9-10/1987. godine.
 17. Morait, B.: “Kriteriji klasifikacije osnovnih načela obligacionog prava:, Pravni život broj 4/1987. godine.
 18. Morait, B.: “Kontroverza o pravnoj prirodi ugovora o korišćenju stana u jugoslovenskoj pravnoj literaturi”, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, XI/1987, str. 27-33, 1988. godine.
 19. Morait, B.: “Neka pitanja građanskopravne, a naročito obligacionopravne zaštite životne sredine”, Referat izložen na savjetovanju: “Pravni aspekti zagađivanja životne sredine”, Zenica, 11-12. decembra 1987. godine., šapirografisano, str. 16. Objavljeno novembra 1989.-Izdavač: Udruženje pravnika Zenica, “Jugoslovensko savjetovanje-Pravni aspekti zagađivanja životne sredine str. 96-116.
 20. Morait, B.: “Aktuelnosti pravno-tehničke obrade ugovora o poklonu (darovanju), Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, broj XII/1988., str. 25-49.
 21. Morait, B.: “Građansko-pravni aspekti zaštite životne sredine”, Komuna broj 2/1988.g.
 22. Morait, B.: “Uklanjanje opasnosti u sistemu obligacionog prava”, Referat za savetovanje: “Deset godina Zakona o obligacionim odnosima”, Kopaonik 15, 16 i 17.II.1998. g., str. 16.
 23. Morait, B.: “Stambena prava radnika u pravnom sistemu SFRJ”, Zbornik Pravnog fakulteta u Mostaru, VII/87 str. 197-209, 1989. godine.
 24. Morait, B.: “Stanarina (prilog pitanjima definisanja i sankcionisanja”, Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, broj 1-2/1989.g., str. 115-131.
 25. Morait, B.: “Pretpostavke (uslovi) podizanja zahtjeva da se ukloni opasnost štete”, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, XIII/1989., str. 27-34.
 26. Morait, B.: “Susvojina na stanu”, Pravna misao, Sarajevo, broj 3-4/1989. g. str. 63-76.    
 27. Morait, B.: “Vanpravna priroda društvene svojine”, Pravni život, 7-8/1990. g., str. 1125-1135.
 28. Morait, B.: “Pravni osnovi sticanja stambenih prava”, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, XIV/1990., str. 63-77, 1991. g.
 29. Morait, B.: “Occupatio društvene svojine”, Pregled, Sarajevo, 1/1991. g. str. 37-56.
 30. Morait, B.: “Lična službenost stanovanja u stambenom pravu”, Pravna misao, Sarajevo, 5-6/maj-juni, 1991., str. 71-76.
 31. Morait, B.: “Svojinski odnosi u pravnom poretku”, Kopaonička škola civilnog prava, Biblioteka “Pravni život”, Tom I, “Funkcije ugovora o zakupu stana”, str. 185-196, 1992. g.
 32. Morait, B.: “Ugovor o zakupu stana u francuskom pravu”.
 33. Morait, B.: Nomotehnika Republike Srpske, Srpska pravna misao, Broj 2-4/1994. g, str. 27-55.
 34. Morait, B.: “Obračunavanje vremena u obligacionom pravu”, u “Analima Pravnog fakulteta u Beogradu”, 6/1995., str. 661-665.
 35. Morait, B.: “Pobojna tužba prema Zakonu o obligacionim odnosima”, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, trobroj XVII/XIX, Banja Luka, 1993-1995.g., str. 69-83, 1996. g.
 36. Morait, B.: “Prava izbjeglica i raseljenih lica prema Dejtonskom sporazumu i Pariskom mirovnom ugovoru”, “Glasnik prava”, Pravni fakultet u Kragujevcu, Knjiga 5, 1996. g. str. 21-41.
 37. Morait, B.: “Pravo na napuštenu imovinu u Republici Srpskoj”, – “Pravni život”-, broj 10, Beograd, 1996., Tom II, str. 81-91.
 38. Morait, B.: “Protivurječnosti stvaranja, razvoja i funkcionisanja prava u Republici Srpskoj”, Zbornik referata sa naučnog skupa: “Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema Republike Srpske”, Banja Luka, juni 1998., str. 73-97.
 39. Morait, B.: Osnovna načela obligacionog prava-načelo zakonitosti, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, broj XXII/1998., str. 31-53.
 40. Morait, B.: Dušanov zakonik u svom i našem vremenu, “Značenja”, Doboj,  mart 2000. godine, str. 83-99.
 41. Morait, B.: Načela evropskog ugovornog prava o izvršenju ugovora, u Zborniku radova sa savjetovanja održanog u Kragujevcu 15. i 16. novembra 2001. godine na temu: »Načela evropskog ugovornog prava-prilog harmonizaciji domaćeg zakonodavstva«, priredio: Radovan D. Vukadinović, Kragujevac, 2001. g., Pravni fakultet u Kragujevcu, Centar za pravo evropske unije i Institut za pravne i društvene nauke, str.183-197.
 42. Morait, B.: Reformisanje postupka mirenja supružnika u Porodičnom zakonu Republike Srpske, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, broj XXIX, Banja Luka, 2005., str.37-45
 43. Morait, B.: Ugovori u Zakonu o zaštiti potrošača, GODIŠNJAK Pravnog fakulteta u Banja Luci, broj XXVII-XXVIII, Banja Luka, 2006., str. 13-37
 44. Morait, B.:O nekim principijelnim pitanjima nematerijalne štete, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, God. 32, Br. 31/32, Banja Luka, 2010., str. 69. – 79.
 45. Morait. B:  Zakon o obligacionim odnosima i notarska forma, Pravni život, Beograd , broj 11/08
 46. Morait, B.: Prestanak obligacija bez ispunjenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u  Bihaću, broj 1/2009, str. 97 – 101, Bihać, 2009.
 47. Morait, B.: O nekim principijelnim pitanjima nematerijalne štete, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, broj 31/32, God. 32, Banja Luka, 2010, str. 69-79
 48. Morait, B.: Odgovornost države za štetu zbog neopravdane osude i neosnovanog lišenja slobode, Pravna riječ, Banja Luka, broj 24/2010, str. 87-105
 49. Morait, B.: Papiri od vrijednosti i legitimacioni papiri, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, broj 33/2011, str. 57-73
 50. Morait, B.: Povrede ličnih prava kao uslov odgovornosti na naknadu nematerijalne štete, Forum za građansko pravo za jugoistočnu Evropu, Izbor radova i analiza, Prva regionalna konferencija, Cavtat, 2010., Knjiga I, Beograd, 2010., str. 307-317.
 51. Morait, B., O prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije, Pravni život, broj 10, Beograd, 2010., str. 521-535, Tom II, Tematski broj, Pravo i prostor, 23 godine Kopaoničke škole prirodnog prava

52. Morait, B. , O odnosu teorijskih i zakonodavnih rješenja sistema normi i instituta krivice u obligacionom pravu, Pravna riječ (Banja Luka), broj 28/2011, str. 157-169

53. Morait, B.: Aktuelizacija zaštite ličnih prava, Pravna misao (Sarajevo), broj 11-12/2011, str. 87-98

 • Morait. B., Pravo u odgovornosti, Pravni život, broj 10, Beograd, 2011, Tom II, Tematski broj: Pravo i odgovornost, 24 godine kopaoničke škole prirodnog prava, Udruženje pravnika Srbije)
 • Morait, B., Sudska istina u koneksitetu pravde, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, God 34, broj 34, Banja Luka, 2012, str. 101-129
 • Morait, B. O moralnosti ugovornog prava, Pravni život, br. 10/2012, str:  733-753.
 • Morait., B., Aktuelizacija sistematizovanja pravila građanskog prava u regiji jugoistočne Evrope, Foruma za građansko pravo za jugoistočnu Evropu-Izbor radova i analiza, Druga regionalna konferencija, Skopje, 2012, Knjiga II, st:. 43-55.
 •  Morait., B., Actualization of sistematizing of civil law in South-Eastern Europe, Civil Law Forum for South Eaist Europe, Collection of sturies and analyses Second Regional Conference, Skopje, 2012, Volume I, page 47-51.
 •  Morait, B., Mirenje i/ili posredovanje, Zbornik radova-Naučni skup-Razvoj porodičnog prava-od nacionalnog do evropskog, Mostar, 21.12.2012. godine, Mostar, 2013, str: 56-69.
 • Morait. B., Zaštita ljudskog dostojanstva u obligacionom pravu, Pravni život, Beograd, 2013.
 • Morait, B. Kodifikacija građanskog prava kao doprinos vladavini prava, Zbornik radova „Vladavina prava i pravna država u regionu“, Istočno Sarajevo 2014, str. 359-377
 • Morait, B. Aktuelnosti građanskopravne zaštite prava na slobodu i ostalih prava ličnosti, Zbornik radova, Trinaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 12., 13. I 14. Lipnja 2015. godine, Mostar 2015., str. 62-83.
 • Morait, B.: Kodifikovanje građanskog prava u Republici Srpskoj, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, broj 37/ 2015, str. 287-309.
 • Morait, B. Autonomija ličnosti sine qua non Građanskog zakonika, Pravni život, Udruženje pravnika Srbije, Broj 10, Beograd, 2015, Tom II, str. 287-307.
 • Morait, B.(2016) Dostojanstvo ličnosti i pravo na eutanaziju, izvorni naučni rad, Zbornik radova-Četvrti međunarodni naučni skup DANI PORODIČNOG PRAVA posvećen prof.dr Nerimani Traljić Povodom 80. Rođendana, Godina IV,broj 4,2016. Godina, glavni urednik-prof.dr Suzana Bubić, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravni fakultet, Mostar 2016., ISSN 2303-6052
 • Morait, B. Arbitražno rješavanje sporova u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova,  Četrnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 17., 18. i 19. lipnja 2016. godine, Mostar 2016., stra. 73.-81.
 • Morait, B. (2016), Aktuelnosti moralizacije ugovornog prava, izvorni naučni rad, Društveni ogledi Časopis za pravnu teoriju i praksu, Centar za društvena istraživanja-International Burch University, Godina 3, broj 1, Maj 2016., editor: prof.dr Abedin Bikić (Faculty of Law in Sarajevo), str. 55-77, JEL Classification: K12, DOI: dx.doi.org/10.14 706/DO 16312, ISSN: 2303-5706
 • Morait,B. Ideja pravde u obligacionim odnosima, Pravni život broj 10, Udruženje pravnika Srbije, Beograd 2017., 477-499
 • B.Morait: Uloga ombudsmana u sudskom postupku (pregledni naučni članak) Pravna riječ, broj 54/2018, Banja Luka, 2018., str. 115-127
 1. Morait, B. O moralnosti primjene pravila obligacionog prava, Sudska praksa/ domaća i strana Stručni i informativni časopis za sudsku, upravnu i  privredno-prekršajnu praksu (Sarajevo) , Godina XV, broj 78/ oktobar-novembar-decembar 2018. godine
 2. B. Morait: Nematerijalne vrijednosti i obligaciono pravo, Zbornik radova “Pravo i vrijednosti” Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, 2019. god., str.257-277.
 3. B. Morait: O Prednacrtu građanskog zakonika Republike Srbije, Zbornik radova “Pravo, tradicija i promjene” Tom II, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, 2020. god., str. 18-32.

IV.  STRUČNI RADOVI

 • Osvrt na neka pitanja vezana za normativno uređenje braka u Nacrtu zakona o porodici SRBiH”, Pravna misao, Sarajevo, broj 11-12/1978, str. 82-93.
 1. Morait, B.: “Pravno-tehnička pitanja normiranja i realizacije prava na rad”, Radni odnosi i samoupravljanje, Beograd, broj 5/1989. g.
 2. Morait, B.:  “Da li pravo vlasništva isključuje mogućnost sticanja stanarskog prava”, Radni odnosi i samoupravljanje, Beograd, broj 4/1989., str. 56-59.
 3. Morait, B.:  “Problem osporavanja sukcesije u stanarsko pravo članu porodičnog domaćinstva u sudskoj praksi”, Radni odnosi i samoupravljanje, Beograd, broj 11/1989., st. 49-51.
 4. Morait, B.: “Pravne studije u Austriji”, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, XIII/1989. g., str. 196-200., 1990. g.
 5.  Morait, B.:  “Radnopravni status radnika i racionalizacija organa uprave”, Savremena praksa, Beograd, broj 1319/23 april, 1990. g.
 6. Morait, B.: “Iskustva i perspektive bodovanja stambenih potreba radnika”, Radni odnosi i samoupravljanje, Beograd, broj 11/1990. g., str. 49-53.
 7. Morait, B.: “Radnopravni status radnika organa uprave za čijim je radom prestala potreba”, Radni odnosi i samoupravljanje, Beograd, 12/1990., str. 63-77.
 8. Morait, B.: “Pravno politički razlozi, metode i zastoji vlasničko-pravne reforme u privredi”, Pravni život, Beograd, 1-2/1991. g., str. 129-137.
 9. Morait, B.:  “Vlasničko-pravne reforme privrede”, Poslovna politika, februar 1991. g., str. 15-19.
 10. Morait, B.: “Reforma svojinskih odnosa i prava radnika”, Radni odnosi i samoupravljanje, Beograd, broj, 4/1991. g., str. 3-9.
 11. Morait, B.: “Stambena reforma u Bosni i Hercegovini”, Feljton u dnevnom listu “Glas” iz Banja Luke od 13.-16. maja 1991. g.
 12. Morait, B.: “Razlozi uspostavljanja prava svojine u privredi”, Pravna misao, Sarajevo,  1-2/1991. g., str. 17-23.
 13. Morait, B.: “Nacrt zakona o stanovima”, ZIPS, Sarajevo, broj 623/11 septembra 1991. g., str. 14-16.
 14. Morait, B.: “Da li postoji opšti interes za nadziđavanje zgrada i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove?”, Glasnik Advokatske komore Vojvodina, Novi Sad, broj 9/1991., str. 26-32.
 15. Morait, B.: “Stambeno-pravni status bračnih drugova”, Koreferat sa Savetovanja “Stambena reforma u Bosni i Hercegovini”, Sarajevo, 15. oktobra 1991. g., Zbornik radova sa savetovanja, str. 79-86.
 16.  Morait, B.: “Transformacija u novu nepravdu”, “Oslobođenje”, Sarajevo, 23. novembra 1991. g.
 17. Morait, B.: Stambeno-pravni status bračnih drugova i reforma BiH stambenog zakonodavstva”, Pravna misao, Sarajevo, 7-8/1991. g., str.  55-60.
 18. Morait, B.: “Opšti interes za nadziđivanje zgrada i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove”, Radni odnosi i samoupravljanje, Beograd, 11/1991., str. 54-57.
 19. Morait, B.: Opšti interes za nadziđivanje zgrada i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove u zgradama u društvenoj svojini”, Pravna misao,  Sarajevo, 11-12/1991., str. 30-40.
 20. Morait, B.: “Stambeno-pravni status bračnih drugova, Radni odnosi i upravljanje,  Beograd, broj 2/1992., str. 62-65.
 21. Morait, B.: “Pravno-sociološki aspekti svojinske transformacije”, referat objavljen u Zborniku radova Simpozijuma: “Aktuelni problemi promjene svojinske  strukture kapitala”, Univerzitet u Banja Luci i Ekonomski fakultet u Banja Luci, 02-03 april, 1992., str. 200-210.
 1. Morait, B.: “Pravno-sociološki aspekt svojinske transformacije”, Privredno pravni priručnik, Beograd, juli-avgust 1992. g., str. 25-36.
 2. Morait, B.: “Pravni izvori regulisanja i pojam napuštene imovine” u Zborniku radova: “Pravni režim napuštene imovine u Republici Srpskoj”, Bijeljina 1995. g., str. 23-33

      (u koautorstvu sa doc. dr Miloradom Živanovićem).

 1. Morait, B.: “Hitna privatizacija s procenom vrednosti preduzeća” u Zborniku radova-Privatizacija i procena vrednosti preduzeća” Republika Srpska, Direkcija za privatizaciju i razvoj, Bijeljina, 1997., str. 103-111.
 2. Morait, B.:”Pretpostavke za izgradnju i razvoj pravnog sistema u Republici Srpskoj”, -Okrugli sto-“Pravni i ekonomski aspekti funkcionisanja RS”, Institut za ekonomiku i razvoj, Banja Luka d.d., mart 1997., str. 45-56.
 3. Morait, B.: Kriza jugoslovenske diplomatije, “Značenja”, Doboj, broj 31/ avgust 1998., str. 75-81.
 4. Morait, B.: Konstitutivnost B-N naroda u postdejtonskoj BiH, Defendologija, Banja Luka, broj 3/1998, str. 17-28.
 5. Morait, B.: Funkcije savremenih moderatora jugoslovenske krize, “Značenja”, Doboj,  broj 32-33/decembar 1998, str. 35-43.
 6. Morait, B.: Zaštita subjektivnih građanskih prava u procesu privatizacije, Pravni život, Beograd, II Tom, broj 10/1998, str. 513-529.
 7. Morait, B.: Entitetsko pitanje u BiH, Aktuelnosti , Banja Luka, broj 6/1999, str. 23-36.
 8. Morait, B.: Konačna arbitražna odluka za Brčko (zbirka semantičkih grešaka), u knjizi-Dejtonski sporazum i arbitraža za Brčko-, Banja Luka, 1999. g. str. 37-46.
 9. Morait, B.: Ekonomsko-socijalna ljudska prava u Republici Srpskoj, Srpska pravna misao, Banja Luka, broj 1-4/96, str. 67-77.
 10. Morait, B.: Postdejtonska Bosna i Hercegovina i Evropa, Aktuelnosti, Banja Luka,  broj 7/1999, str. 19-27.
 11. Morait, B.: Mogućnosti reforme izbornog sistema u tripolarnoj troetničkoj zajednici, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, broj XXIII, Banja Luka, 1999. g., str. 91-104.
 12. Morait, B.: Pravo vojnih invalida i porodica poginulih boraca na obeštećenju, Advokatura, broj 1, godina I, Banja Luka, decembar 1998, str. 71-85.
 13. Morait, B.: Sociološko-pravni aspekti postdejtonske Bosne, Forum Bosniae, Sarajevo, 6/99.
 14. Morait, B.: Strah od privatizacije u BiH, Tranzicija, broj 2-3, novembar 1999., str. 177-199.
 15. Morait, B.:Podjela nadležnosti između Bosne i Hercegovine i entiteta, u Zborniku radova sa naučnog skupa “Podjela nadležnosti između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta”, Banja Luka, 1999., str. 41-47.
 1. Morait, B.: “Tri generatora jugoslovenske krize”, -Značenja-, Doboj, avgust/97, str. 99-109.
 2. Morait, B.: Kriza međunarodnog  (javnog) prava, “Značenja”, Doboj, broj 30/april 1998, str. 65-75.
 3. Morait, B.: Konstitutivnost naroda u postdejtonskoj BiH, u knjizi-Građanin i narod-, Centar za zaštitu prava manjina-Sarajevo, i Verona formum-Brisel, 1998., str. 66-75 (na srpskom) i str. 188-195 (na engleskom).
 1. Morait, B.: Pravo vojnih invalida i porodica poginulih boraca na obeštećenju, Advokatura, broj 1, godina I, Banja Luka, decembar, 1998, str. 71-85.
 2. Morait, B.: Uređivanje pravne zaštite potrošača u Republici Srpskoj, Srpska pravna misao, Banja Luka, broj 1-4/97-99, str. 19-25.
 3. Morait, B.: Odgovornost Haškog tribunala za teške povrede ličnih prava građana, osumnjičenih, optuženih i osuđenih lica, u Zborniku radova: Haški tribunal za ex Jugoslaviju, Banja Luka, aprila 2000., str. 87-94
 4. Morait, B.: Privatizacija i restitucija-vratiti oduzeto, »Privatizacija i vi«, broj 7/jul 2000, str 18.
 5. Morait, B. :Novo stambeno pravo, Zbornik radova sa naučno-stručnog savjetovanja sa temom:«Imovina i javni interes u javnim preduzećima lokalne samouprave«, (str. 27-33) Mataruška banja, 4, 5 i 6 oktobra 2000. g. u organizaciji Udruženja urbanista Srbije i Poslovnog udruženja javnih preduzeća za stambene usluge i građevinsko zemljište.
 6. Morait, B. :Pravo preče kupovine u Prijedlogu zakona o prometu nepokretnosti Republike Srpske, Glosarijum, Beograd, broj 11/novembar 2000. str. 62-66.
 7. Morait, B.: U lavirintu implementacije imovinskih zakona Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Glasnik pravde, oktobar, broj 7/8 2001. g.
 8. Morait, B.: Međusobni odnosi i nadležnosti organa Bosne i Hercegovine za zaštitu ljudskih prava (Ustavni sud i Dom za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Glasnik Pravde, 7-8/2001. g. str 101-105 (rubrika Pogledi i mišljenja).
 9. Morait, B.: Zaštita stambenih prava građana od sudova i upravnih organa u entitetu Bosne i Hercegovine, Pravni savjetnik, Sarajevo, broj 10/2001., str. 43-55
 10. Morait, B.: Reforma obligacionog prava u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine (zajedno sa prof. dr Miloradom Živanovićem), Pravo i privreda, broj 5-8/2001., Beograd, str. 478-489
 11. Morait, B.: Izvještaj-Reforma obligacionog prava u Bosni i Hercegovini, pripremili: prof. dr Branko Morait i prof. dr Vitomir Popović, Glasnik pravde, broj 6/2000., str. 315-323
 12. Morait, B.: Pravo na regres Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske prema osiguravajućim organizacijama, Vještak, Banja Luka, broj 4/2001, str. 79-81
 13. Morait, B. :Pravo na otkup stana u Republici Srpskoj, Pravni savjetnik, Sarajevo, broj 12/2001., str. 75-82
 14. Morait, B.: Otkloniti dileme o pravu povratnika na popust u privatizaciji državnih stanova, Otvoreno pismo gospodinu Wolfgangu Petritschu, Zavičaj, broj 41/novembra 2001., str. 2
 15. Morait, B.: Certifikat komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica kao novi izvršni naslov u našem pravu, Pravni savjetnik, Sarajevo,  broj 7/2001., str. 45-50
 16. Morait, B.: Prilozi za reformu pravosuđa u Bosni i Hercegovini, Glasnik Pravde, 9/2002., str. 113-144.
 17. Morait, B.: Novi porodični zakon u Republici Srpskoj,  Pravni savjetnik, Sarajevo, broj 12/2002. str. 75-79.
 1. Morait, B.: Pravo na otkup stana u Republici Srpskoj, Srpska pravna misao, Banja Luka, broj 1-4/januar-decembar 2001., str. 49-57
 2. Morait, B.: Reforma Zakona o obligacionim odnosima u Republici Srpskoj, u  Zborniku radova: «Reforma i funkcionisanje pravnog sistema u Republici Srpskoj«, Banja Luka

134.  Morait, B.: Zakon o sudu Bosne i Hercegovine-neslužbeni prečišćeni tekst, Pravni savjetnik,  Sarajevo,          10/03, str. 126-133

135. Morait, B.: Pravna valjanost ugovora o prometu nekretnina zaključenih u periodu od 30. aprila 1992. do 19. decembra 1998. godine / Glasnik pravde, Banja Luka, mart 2004. broj 12, Godina VI, (str.121 do 142);

136.Morait, B.: Sudska zaštita izbornog prava, «Pravna riječ«, Banja Luka, oktobar 2004., str.73-93

 1. Morait, B.: Dekriminalizacija krivičnopravne zaštite prava ličnosti na čast, ugled i dostojanstvo, Pravna riječ, Banja Luka, oktobar 2005. godine, str.127-137

138. Morait, B.: Osnovni vidovi zaštite potrošača u BiH, Pravna riječ, Banja Luka, br. 8/2006, str. 87-98.

139. Morait, B.: Mjesto i sadržaj ugovora o doživotnom izdržavanju u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, Zbornik radova AKTUELNA PITANJA GRAĐANSKOG ZAKONODAVSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI, Udruženje sudija Republike Srpske, Jahorina, 19 – 21 . oktobra 2006.

140. Morait, B.: Nadležnost suda u parničnom postupku, Srpska pravna misao, God 14. Br. 41, Banja Luka, 2007., str. 25.-33.

141. Morait, B.: Prava ličnosti i medijske slobode, Pravna riječ, Banja Luka, br. 11/2007, str. 43-57.

142. Morait, B.: Zakon o obligacionim odnosima i zaštita prava ličnosti, Pravna riječ, Banja Luka,br. 16/2008, str. 135-154.

143. Morait, B.: Finansiranje političkih partija u Bosni i Hercegovini-zakon i praksa, Pravna riječ, broj 18/2009, Banja Luka, 2009. godine, str. 37-49

144. Morait, B., O potrebi definisanja i mjeri sankcionisanja govora mržnje u izbornom procesu, Zbornik radova sa međunarodnog skupa na temu »Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne, političke) i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata na parlamentarnim izborima 2010. godine u Republici Srpskoj i BiH, Banja Luka, 2010. godine

145. Morait, B. Preporuke redaktorima budućeg građanskog zakonika, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, broj 36, Banja Luka 2014., str. 213-231.

146. Morait, B. Odgovornost države za štetu zbog neopravdane osude i neosnovanog lišenja slobode, Domaća i strana sudska praksa, Sarajevo, april-maj-juni 2014. godine, str. 9-23.

147. Morait, B. Sloboda ugovaranja i pravo konkurencije u savremenoj sudskoj praksi, Pravna riječ, broj 36, Banja Luka 2013, str: 101-117.

148. Morait, B. Specifičnosti naknade štete po Zakonu o zaštiti od klevete, Sudska praksa, broj 65/ juli-avgust-septembar 2015. godine, str. 9-17.

149. B. Morait: Aktuelni instrumenti za ujednačavanje sudske prakse u građanskim stvarima u interakciji s načelom sudijske nezavisnosti, Zbornik radova-Aktualnost građanskog I trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, br. 15, Mostar 2017., str. 191-204

150. B. Morait: Ujednačavanje sudska prakse u Bosni i Hercegovini, ZIPS, broj 1366, Sarajevo, 1-15. IX 2017.., str. 30-34

151. B.Morait;  Institucionalna arbitraža u Bosni I Hercegovini, ZIPS, broj 1368, godina XXXVIII, Sarajevo, 1.-15. X 2017., str. 41-47

152. B. Morait: Aktuelna pitanja naknađivanja nematerijalne  štete, ZIPS, Sarajevo, 16.-31.III 2018., broj 1379, str. 24-28.

153. B. Morait: Organizacija i postupak arbitražnog suda pri vanjskotrgovačkoj komori BiH (Sarajevska arbitraža), ZIPS, broj 1389, Sarajevo, 16.-30. VIII 2018., str. 41-46

154. B.Morait: O moralnosti primjene pravila obligacionog prava, ZIPS, broj 1399, Sarajevo, 16.-31. I 2019. , str. 27-31.

V-PRIKAZI, OSVRTI, RECENZIJE

 1. Morait, B.: Prikaz knjige: Lucija Spirović-Jovanović: “Garantija za ispravno funkcionisanje stvari”, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, broj I/1977.

156.Morait, B.: Prikaz knjige: Dr Werner Merle: “DAS  WOHNUNGSEIGENTUM IM SYSTEM DES BURGERLICHTEN RECHTS”, Duncker-Humblot, Berlin, str. 226, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, broj VIII/1984, str. 223-225.

157.Morait, B.:  Prikaz knjige: Prof. dr Jakov Radišić: “Profesionalna odgovornost medicinskih poslenika”, Institut društvenih nauka u Beogradu, 1986., str. 296.

158.Morait, B.: Prikaz knjige: Prof. dr Drago Bago: “Društvena svojina”, Sarajevo 1987, Pravna misao, 3-4.1988., str. 102-105.

 1. Morait, B.:  Prikaz knjige: Prof.  dr Jožef Salma “Obligaciono pravo”, Naučna knjiga, Beograd, 1988, str. 399, Pravna misao, Sarajevo, 7-8/1989., str. 88-93.
 2. Morait, B.: “Osvrt na legitimnost i legalitet jednog zakonskog rješenja (lex spetialis)”, Pravna misao, Sarajevo, 1-2/1990., str. 44-52.
 3. Morait, B.: Prikaz: Tranzicija (najveća socijalna i politička drama savremenog svijeta) str. 281-293, Zbornik radova Matice Srpske, Novi Sad, broj 88, Srpska pravna misao broj 2-4/1994. g.
 4. Morait, B.: “Povodom Zakona o državnim preduzećima Republike Srpske” (prikaz) “Privreda”, Banja Luka, broj 8/februar/1996. g.
 5. Morait, B.: Prikaz: Dr Zoran Jelić: Aktuelna pitanja pravne politike u SRJ, Ekonomika, Beograd, 1995. g., u časopisu: “Aktuelnosti”, Banja Luka, broj 1/97.
 6. Morait, B.: Osvrt na Nacrt Zakona o obligacionim odnosima, Srpska pravna misao, Banja Luka, broj 1-4/januar-decembar 2001. str. 451-467.
 7. Morait, B. : Jedan izdavački poduhvat (prikaz), Oslobodjenje-Srpsko Sarajevo, 5. juna 2002., broj 487, str. 15.
 8. Morait, B.: Novi univerzitetski udžbenici iz obligacionog prava-prikaz, Pravni savjetnik, Sarajevo, broj 1/2003., str. 120-122
 9. Morait, B.: «Kopaonička škola prirodnog prava-pravo i pravda», Pravni savjetnik, Sarajevo, broj 2/04, str. 118-119 (prikaz savjetovanja)
 10. Morait,B.:„Zbirka pravnih poslova/Ugovori, oporuke, tužbe u svezi ugovora/“-priredila  odvjetnica Danka Vučina, Pravni savjetnik, Sarajevo, 12/04, str. 98-100 (prikaz)
 11. Morait, B.: Abedin Bikić: OBLIGACIONO PRAVO, opći dio, – Univerzitetska knjiga, Sarajevo, 2004, u časopisu –Pravni savjetnik-, broj 4/2005, (prikaz)
 12. Morait, B.: Doc. dr Mirjana Rađenović: -Pravo opšteg upravnog postupka-, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, broj XXIX, Banja Luka, 2005, str. 337-339, (prikaz)
 13. Morait, B.: Prikaz: Ivan Spasić i Milan Subotić: «Revolucija i poredak«, Srpska pravna misao, Banja Luka, broj 1-4/januar 2001., str. 581-591.
 14. Morait, B.:  »Ugovori u privredi-teorija-praksa-obrasci», Pravni savjetnik, Sarajevo,   6/03, str.114-   116, (prikaz)
 15. Morait, B.:«Hajrija M. Mujović-Zornić: »Neželjeno rođenje deteta kao slučaj štete i
 16.    odgovornost lekara», NOMOS, Beograd, 2002., str XVI, 129, 21 cm Pravni savjetnik, Sarajevo, 9/03, str.124-126 (prikaz)
 17. Morait, B.:„(Re)privatizacija i globalizacija“, Kadrija Hodžić Forum Bosnae, Pravni savjetnik,   Sarajevo,          22/03, str. 546., 7-8/04 str. (prikaz)
 18. Morait, B.: Osvrt na nove odredbe Porodičnog zakona Republike Srpske, rad saopšten na naučnoj konferenciji-Novine u porodičnom zakonodavstvu – 28. aprila 2006. godine, objavljen u istoimenoj monografiji, Pravni fakultet u Nišu, Niš, 2006. godine, str. 39-51
 19. Morait, B.:  Prof.dr Nerimana Traljić, prof.dr Suzana Bubić: Bračno pravo / recenzija/
 20. Morait,B.: Prof.dr Nerimana Traljić, prof.dr Suzana Bubić: Roditeljsko i starateljsko pravo /recenzija/
 21. Morait, B., Prikaz aktivnosti Foruma za građansko pravo za jugoistočnu Evropu, Pravna misao (Sarajevo), broj 3-4/2011, str.121-124
 22. Morait, B., Glasnik Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske, Banja Luka, Godina III, broj 3 (prikaz časopisa), Srpska pravna misao, Pravni  fakultet Univerziteta u Banja Luci, Godina 18, Broj 45, Banja luka, 2012.
 23. Morait., B., Dvadesetpeti susret Kopaoničke škole prirodnog prava-PRAVO I MORAL; Godišnjak pravnog fakulteta u Banja Luci, God. 35, Banja Luka 2013., str: 247-255 (prikaz)
 24. Morait, B., Simović,M., O liku i djelu prof.dr Bogdana Loze, referat akademika prof.dr Miodraga Simovića, potpredsjednika Ustavnog suda BiH i profesora Pravnog fakulteta u Banja Luci i prof.dr Branka Moraita, sudije Suda BiH za „PRAVNIČKI ČAS“ posvećen životu i radu prof.dr Bogdana Loze, profesora i dekana Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu i sudije Ustavnog suda BiH, Pravna riječ, broj 34/2012,Banja Luka, 2012., str:51-61
 25. Morait, B.: Obveznopravno uređenje u Bosni i Hercegovini, autor Marko Bevanda, Mostar, 2013. (prikaz), Pravna misao (Sarajevo)), broj 7-8 / 2014, str. 97-101
 26. Morait, B.: Dr  Zoran Vasiljević, „Pravna teorija kredita“, (prikaz) Srpska pravna misao, Banja Luka, broj 48/2015., str. 331-335.
 27. Morait, B. Prava i obaveze iz ugovora o kreditu, autor: dr Zorana Vasiljević, Banja Luka, Univerzitet u Banja Luci, Pravni fakultet, 2015 (Banja Luka: Grafopapir) 285 str.; 25 cm (prikaz knjige); (Pravna misao (Sarajevo) broj 1-2/2016, str. 105-111
 28. Morait, B. Osvrt na preispitivanja porodično-pravnih instituta u procesu reforme građanskog zakonodavstva u Srbiji, Pravna misao (Sarajevo), broj 3-4/2016, str. 100-112
 29. Morait, B.: Prikaz knjige-Maja Čolaković: Pravo na tjelesni integritet: privatnopravni aspekt, Mostar: Univerzitet „Džemal Bijedić“, 2015. 213 str. 23 cm, Pravna misao (Sarajevo), broj 7-8/2016, str. 97-99
 30. B. Morait: Prikaz udžbenika Građansko pravo Autor prof. dr Ilija Babić, (treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, izdavač JP Službeni glasnik, Beograd 2017., stranica 386, tiraž 300) ; GODIŠNJAK FAKULTETA PRAVNIH NAUKA • Godina 7 • Broj 7 • Banja Luka, jul 2017 • pp. 314-315
 1. B. Morait: Prikazi novih publikacija iz građanskog prava 1. Duško Medić, Dalibor Nedić i Nera Zivlak Radulović: “NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE”, Banja Luka,  Udruženje pravnika RS, 2017. 2. Slobodan Stanišić: “OGLEDI IZ GRAĐANSKOG PRAVA II”, Banja Luka, Panevropski univerzitet „Apeiron“, 2017. GODIŠNJAK FAKULTETA PRAVNIH NAUKA • Godina 7 • Broj 7 • Banja Luka, jul 2017 • pp. 316-318
 1. Morait, B. Prikaz monografije: „Pravo Evropske unije-Povelja evropske unije o osnovnim pravima“, autori Darko Samardžić i Zlatan Meškić, Pravna misao (Sarajevo), broj 3-4/2018, str. 67-70.

VI-SUDSKA PRAKSA (SENTENCE)

191. Morait, B.: »Sudska praksa Apelacionog upravnog vijeća Suda Bosne i Hercegovine», 

192.  Morait, B.: Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, , Pravni savjetnik, Sarajevo, 6/04, str.112-113

193.  Simić –Luković Lada i prof. dr Morait Branko: Praksa Suda Bosne i Hercegovine,           Pravni savjetnik,  Sarajevo, 7-8/04, str.123-126

194.  »Praksa Suda Bosne i Hercegovine», pripremili: Lada Simić Luković i Branko

      Morait, Pravni savjetnik, 9/04, str. 101-105

195. Morait, B., Sudska praksa Suda BiH, Pravna misao,(Sarajevo), broj 7-8/2011,str. 113

196. Morait, B., Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine-Odlučivanje o naknadi nematerijalne štete zbog povrede prava na pravično suđenje, Pravna misao (Sarajevo), broj 9-10/2011, str. 117-118

197.. Morait, B., Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine- Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu/ udaljenje stranca iz zemlje-mjera protjerivanja, Pravna misao (Sarajevo), broj 3-4/2012, str. 115-117.

198. Morait, B., Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine-Novčana naknada nematerijalne štete i zatezna kamata na dosuđeni iznos, Pravna misao (Sarajevo), broj 5-6/2012, str. 111-113.

199. Morait, B., Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine- Jurisdikcija Suda EU u praksi Suda Bosne i Hercegovine/ Odbijanje izborne komisije BiH o prijavi za učešće na Lokalnim izborima 2012. godine nije pravilno i zakonito u slučaju kada se prijava podnosi za ovjeru kandidature za organ koji je na istom il,i nižem nivou od organa u kojem član političke stranke ima mandat, Pravna misao (Sarajevo), broj 7-8/2012, str. 94-97.

200. Morait., B., Dosuđivanje zatezne kamate na novčani iznos naknade nematerijalne štete, sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Pravna misao(Sarajevo), broj 1-2/2013, str: 106-108

201. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Odgovornost članova organa za provođenje izbora, Sudska praksa, broj 58/2013

202. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Javne nabavke-ugovorni organ je ovlašten da pokrene upravni spor, ZIPS, broj 1276, Sarajevo, 1-15.XII 2013.

203. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Ministarska imenovanja, imenovanja Vijeća ministara i druga imenovanja u Bosni i Hercegovini, Sudska praksa-domaća i strana, broj 58, oktobar-novembar-decembar 2013. Godine, str: 77-78.

204. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Izbori, Sudska praksa-domaća i strana, broj 58, oktobar-novembar-decembar 2013. Godine, str: 78-79.

205. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Sankcionisanje nezakonitog rada članova organa za provođenje izbora, Pravna misao,(Sarajevo), broj 11-12/2013, str: 111-112

206. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Izborni zakon Bosne i Hercegovine obavezujućom zakonskom normom propisuje da sastav općinske izborne komisije mora biti multietnički tako da odgovara demografskom statusu prema posljednjem popisu stanovništva na državnom nivou, Pravna misao,(Sarajevo), broj 11-12/2013, str:113-114

207. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Konačna odluka Parlamentarne skupštine nije upravni akt, ZIPS, broj 1279/18-31.01.2014., str: 25-26

208. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Dosuđivanje visine parničnih troškova srazmjerno uspjehu parničnih stranaka u sporu, Pravna misao (Sarajevo), broj 1 – 2 / 2014, str. 114 – 116

209. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Dosuđivanje visine parničnih troškova srazmjerno uspjehu parničnih stranaka u sporu, ZIPS, broj 1283, Sarajevo, 16-31.III 2014., str. 29.

210. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine,  Nedopuštenost revizije nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, Pravna misao (Sarajevo)), broj 7-8 / 2014, str. 97-101

211. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Sankcionisanje nezakonitog rada članova organa za provođenje izbora, ZIPS, broj 1297, Sarajevo, 16-31.X 2014., str. 28.

212. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Odmjeravanje novčane satisfakcije zbog neosnovanog pritvora, Domaća i strana SUDSKA PRAKSA, Sarajevo, oktobar-novembar-decembar 2014. Godine, str. 62-64

213. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine,  Nedopuštenost zahtjeva za preispitivanje sudske odluke, Pravna misao (Sarajevo)), broj 11-12 / 2014, str. 96-99.

214. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine,  Upravni spor povodom rješenja Suda BiH po izbornoj žalbi, Pravna misao (Sarajevo)), broj 11-12 / 2014, str. 98-99.

215. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine,  1) Utvrđivanje visine vrijednosti spora po tužbi više tužitelja; 2) Nepostavljanje pravnog pitanja u reviziji kao razloga za izuzetnu dopuštenost revizije., Pravna misao (Sarajevo)), broj 1-2 / 2015, str. 121-122.

216. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine,  Dopuštenost revizije, Sudska praksa, broj 64/2015, str.81.

217. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine,  Utvrđivanje postojanja diskriminacije, ZIPS, broj 1318, Sarajevo, str. 40-41.

218. Morait, B. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Pravno pitanje kao uslov dopuštenosti revizije, Pravna misao (Sarajevo), broj 7-8, str. 110-112.

219. Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Nedopuštenost revizije zbog nedostataka u zastupanju; Odbijanje saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na imenovanje člana izborne komisije; Pravna misao (Sarajevo) broj 1-2/2016, str. 105-111

220. Morait, B.: Dosuđivanje novačane naknade nematerijalne štete zbog povrede ugleda, časti, slobode i prava ličnosti, Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Pravna misao (Sarajevo), broj 3-4/2016, str. 125-130

221. Morait, B. : Nedopuštenost revizije o sporednim potraživanjima, Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, ZIPS-broj 1334, Sarajevo, 1-15-V-2016. godine, str. 38.

222. Morait, B. : Neosnovanost zahtjeva za stupanje u posjed stana, Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Pravna misao (Sarajevo), broj 5-6/2016, str. 111-114.

223. Morait, B. : Obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava moguće je samo ako su kumulativno ispunjeni zakonski uslovi, Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Pravna misao (Sarajevo), broj 7-8/2016, str. 123-127

224. Morait, B. :Osvrt na pokušaje ujednačavanja sudske prakse dosuđivanja novčane naknade nematerijalne štete, Sud Bosne i Hercegovine-Bilten sudske prakse, broj 6/2016, str. 68-79

225. Neblagovremenost žalbe u izbornom periodu, sudska praksa Suda BiH, Sud Bosne i Hercegovine-Bilten sudske prakse, broj 6/2016, str. 130-131

226. Ovlašćenja Centralne izborne komisije za donošenje podzakonskih propisa, sudska praksa Suda BiH, Sud Bosne i Hercegovine-Bilten sudske prakse, broj 6/2016, str. 131-227.Nepostojanje uslov za priznavanje izbjegličkog statusa…,Sudska praksa Suda BiH, Pravna misao (Sarajevo), broj 1-2/2017, str. 115-118

228. Računanje roka za žalbu u izbornom procesu, ZIPS, broj 1355/ 16-31-III-2017. Godine, str. 35.

229. B. Morait: Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Pravna misao (Sarajevo), broj 5-6/2017, str. 111-119 (Naknada štete u obliku rente, pravična satisfakcija, preinačenje tužbe, zatezne kamate, troškovi postupka)

230. B.Morait: Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Pravna misao (Sarajevo), broj 7-8/2017, str. 105-107 (U postupku javnih nabavki osnovan je zahtjev za naknadu štete, kada su rješenjem Ureda za razmatranje žalbi utvrđeni nedostatci i propusti u provođenju radnji postupka javnih nabavki i kada postoje kumulativno ostvareni preduslovi da bi se zahtjevu za naknadu štete udovoljilo).

231. B. Morait: Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Pravna misao (Sarajevo), broj 9-10/2017, str. 103-105 ( Utvrđivanje obaveze plaćanja PDV: Cesija kao instrument plažćanja podrazumijeva dužničko-povjerilački odnos/ Poreski obveznik je dužan klijentu izdati fakturu za scaki promet dobara i usluga)

232. B.Morait: Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Pravna misao (Sarajevo), broj 11-12/2017, str. 101-103 (Nakanada štete u postupku javnih nabavki: Šteta u iznosu od 10% ponuđene cijene i njena naknada oštećenom ponuđaću propisana odredbom člana 52. Stav 4. Tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH ne dosuđuje se prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima o materijalnoj šteti i njenoj naknadi).

233. B.Morait: Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Pravna misao (Sarajevo), broj 1-2/2018, str. 116-122 (Utvrđivanje fiktivnog prometa kao pitanja koje je dio nacionalnog prava a koje je unutar područja primjene relevantne direktive mora se tumačiti u skladu sa odnosnom direktivom ali ne conra legem; član 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskim zajednicama: Direktiva Vijeća 2006/112/EC od 28.11.2006. godine; član ¼ Ustava BiH; član 64. Zakona o porezu na dodatu vrijednost „Službeni glasnik BiH“, br. 09/05 do 100/08)

234. B. Morait, Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Pravna misao (Sarajevo) ,broj 3-4/2018. Str. 106-110 (Pravo na naknadu štete zbog vođenja krivičnog postupka i suspenzije s radnog mjesta nije pravno priznat oblik štete za koju se dosuđuje novčana naknada, član 436. Zakona o krivičnom postupku BiH; član 200. Zakona o obligacionim odnosima)

235. B. Morait: Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine Pravna misao (Sarajevo), broj 5 – 6/2018. Str. 110-112 (sentenca; Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima zakonska ovlaštenja da utvrdi izuzetak od slobode pristupa informacijama koje posjeduje)

236. B. Morait: Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine, Pravna misao (Sarajevo), broj 11-12/2018, str. 114-115 (Sentenca: Nespojivost obavljanja više javnih funkcija/ Jedno lice može obavljati najviše jednu neposredno izabranu javnu dužnost i jednu posredno izabranu dužnost osim ako Izbornim zakonom nije drugačije propisano. Nespojivo je istovremeno vršenje ovih funkcija sa vršenjem funkcija u izvršnim organima vlasti. Također je nespojivo istovremeno vršenje više od jedne funkcije u izvršnim organima vlasti)